X-1 CCTV Software Solution

หมวดหมู่: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบในรูปแบบ Excel และ CSV พร้อมทั้งสืบค้นกล้อง เช่น วันหมดประกันสินค้า วันที่ซ่อมบำรุง ตำแหน่งติดตั้งกล้อง และสภาพการใช้งานได้
  • จัดการข้อมูลกลุ่มกล้อง (Node) ทั้งชื่อกลุ่มกล้อง IP รวมถึงผู้รับผิดชอบ และสามารถจัดเรียงกล้องภายในกลุ่มในรูปแบบลาก-วาง (Drag and Drop) ได้
  • สามารถแจ้งเตือนสถานะของกล้องและสถานะการแจ้งงาน ในรูปแบบ Web Notification ได้ สามารถทำงานร่วมในการแสดงผลและสั่งทำงานของอุปกรณ์เดิม หรือระบบเดิมที่มี
  • สามารถสั่งควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ สั่งเปิด/ปิด เป็นรายกล้องแต่ละจุด และสั่งเปิด/ปิด อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(Switch) ได้

 

 

For more information, Please Click! >>> X1 Catalog Software