Skip to main content

I-DIN NINTH Support Desk

By 13 ตุลาคม 2015Download & Support

การให้บริการ Remote Support Service และ Download Software

สำหรับลูกค้าของบริษัทฯ ที่มี Username Account แล้วสามารถใช้ Account ดังกล่าวเพื่อ แจ้งปัญหาผ่านระบบ Supportdesk System ได้ทันที

หากท่านยังไม่มี Account สามารถ Register เพื่อสั่งซื้อ Remote Support Ticket ได้ที่นี่

บริษัทฯ ได้จัดให้ลูกค้าและผู้สนใจทุกท่านสามารถเข้าถึงและ Download ข้อมูลผลิตภัณท์, Software Trial หรือ Installer ของ Software ได้ที่

cloudspace.idin9.com

cloudspace

สำหรับการใช้งาน cloudspace.idin9.com ให้ใช้ ข้อมูลด้านล่าง

Username: visitor

Password: 3edc$RFV

เพื่อความสะดวกต่อการรับ Remote Support ของลูกค้า

idin91click

ลูกค้าสามารถ Download โปรแกรม IDIN9 One-Click Support ได้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้วิศวกรของเรา เชื่อมต่อเพื่อให้บริการทางไกลแด่ท่าน โดยการเชื่อมต่อดังกล่าวจะมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ต้องได้รับการอนุญาติจากท่านก่อนจึงจะทำการ Remote ได้
  2. คุณจะสามารถเห็นกระบวนการทำงานของวิศวกร ทุกขั้นตอน
  3. สามารถยกเลิกการ Remote ได้เอง หากต้องการและทำได้ทันที

เพียงคุณ Click Download ที่นี่ หรือจากภาพด้านขวามือ คู่มือการใช้งาน One Click

  ความรับผิดชอบของลูกค้าสำหรับบริการทางไกล  
ก่อนรับบริการ  คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • ปฏิบัติตามกระบวนการร้องขอการให้บริการตามที่ผู้ให้บริการระบุ
  • สำรองและป้องกันโปรแกรมและข้อมูล ก่อนรับบริการทั้งหมด
  • จัดเตรียมกุญแจหรือรหัสผ่านระบบทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการ
  • จัดเตรียมการเข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของคุณได้อย่างเพียงพอ  เป็นอิสระ  และปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ให้บริการ
  • ลบข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งข้อมูลที่เป็นความลับ  ข้อมูลกรรมสิทธิ์ และข้อมูลส่วนบุคคลออกจากผลิตภัณฑ์ หรือถ้าคุณไม่สามารถที่จะลบข้อมูลดังกล่าวได้ ให้แก้ไขข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้ บุคคลอื่นเข้าถึงหรือเพื่อให้ข้อมูลนั้นไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมาย ที่ใช้บังคับ  ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือการเปิดเผยข้อมูลใดๆ  รวมทั้งข้อมูลที่เป็นความลับ  ข้อมูลกรรมสิทธิ์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ บริการทางไกลนี้

 

 

Leave a Reply